Adventisti Čikago

Njiva je svijet

„I idući pokraj mora Galilejskoga vidje dva brata, Simona, koji se zove Petar, i Andriju brata njegova, gdje meću mreže u more, jer bjehu ribari. I reče im: hajdete zamnom, i učiniću vas lovcima ljudskim. A oni taj čas ostaviše mreže i za Njim otidoše. I otišavši odatle vidje druga dva brata, Jakova Zavedejeva, i Jovana brata njegova, u lađi sa Zavedejem ocem njihovim, gdje krpe mreže svoje, i pozva ih. A oni taj čas ostaviše lađu oca svojega i za Njim otidoše“ (Matej 4,18-22).

Brzo i bezuslovno pokoravanje ovih ljudi, bez ikakvog izgleda na nagradu, čini nam se čudno, ali su Hristove riječi bile poziv u kojima se krila neodoljiva sila. Hristos je htio da ove skromne ribare, povezujući ih sa sobom učini oruđem koje će oslobađati duše iz službe sotonine i dovoditi ih u službu Božju. Ovim postupkom oni su bili pozvani da postanu Njegovi svjedoci i da istinu Božju prenose svijetu, čistu od predanja i varljivih zaključaka ljudi. Usavršujući se u Njegovim vrlinama, živeći i radeći zajedno sa Njim, trebalo je da se okvalifikuju za rad sa ljudima.

Tako su bili pozvani prvi učenici u službu jevanđelja. Oni su tri godine radili u zajednici sa svojim Spasiteljem, i zahvaljujući Njegovom učenju, Njegovim djelima iscjeljenja i ličnom primjeru, pripremili su se da nastave djelo koje je On započeo. Jednostavnošću i čistotom vjere i smjernom službom, ovi učenici su bili poučeni da nose odgovornost u djelu Božjem.

U iskustvima apostola možemo naći mnogo pouka za sebe. Ovi ljudi su u načelu bili čvrsti kao čelik. Nisu bili spremni na ustupke, niti su se dali obeshrabriti. Bili su puni strahopoštovanja i revnosti za Boga, puni plemenitih namjera i težnji. Po prirodi su bili slabi i puni nedostataka kao i oni koji su danas povezani sa djelom, ali su se u potpunosti oslanjali na Gospoda.

Mogli bismo ih nazvati bogatima, ali bogatima u blagu duše i duha; a to blago može imati svaki pojedinac kome je Bog prvi i posljednji i najbolji u svemu. Oni su se dugo i ustrajno trudili da savladaju pouke koje su im bile date u školi Hristovoj, i njihov trud nije bio uzaludan. Oni su bili povezani sa najvećim od svih učitelja, i težili su neprestano za boljim, širim i višim poznanjem vječne stvarnosti, kako bi blago istine sa uspjehom mogli da prenesu svijetu kome je ono bilo toliko potrebno.

I sada su potrebni radnici sa tim karakternim osobinama, ljudi koji će se bez ikakvih uslova posvetiti  djelu prikazivanja carstva Božjega u svijetu koji je ogrezao u zlu. Svijetu su potrebni misaoni ljudi , ljudi koji se drže načela, koji se stalno razvijaju u razumjevanju i moći rasuđivanja. Posebno su potrebni ljudi koji znaju da na najbolji način iskoriste preimućstva štampe, kako bi istina dobila krila da dopre do svakog naroda, plemena i jezika širom svijeta.

Nalog koji je dat prvim učenicima odnosi se i na nas. Danas, kao i onda, raspetog i vaskrslog Spasitelja treba uzdizati pred onima koji su bez Boga i bez nade u ovom svijetu. Gospod poziva ljude u službu pastira, učitelja i jevanđeliste. Njegove sluge su pozvane da poruku spasenja objavljuju od vrata do vrata. Dobre novosti o oproštaju grijeha kroz Hrista treba  odnijeti svakom narodu, plemenu i jeziku. Ova se poruka mora  objaviti, ne beživotnim i neupečatljivim kazivanjem nego jasnim, određenim i potresnim riječima.

Stotine njih očekuju opomenu da bjekstvom spasavaju dušu svoju. Svijet u hrišćanima mora da vidi očevidan dokaz o spasonosnoj sili hrišćanstva. Vjesnici milosti su potrebni, ne samo na nekim mjestima, nego na cijeloj zemlji.

Molimo se Gospodu da nam da vjere i snage da ispunimo ono na šta nas on neumorno poziva.

“Sluge Jevanđelja”

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *