Rođendan bez Slavljenika

Prije mnogo godina, jedna dobrostojeća porodica odlučila je da krsti svoje novorođenče u odajama svoje palate. Desetine zvanica pojavilo se u svojim najboljim odijelima i odorama da prisustvuju ovoj svečanosti. Malobrojna posluga domaćina bila je preokupirana zahtjevima gazda, pa su gosti kako su stizali odlagali svoju odjeću u omanju sobu pored svečane prostorije koja je […]

Zablude Islama o Bibliji i Isusu

Pripadnici Islama, kao najnovije od velikih svetskih religija, Bibliju ne priznaju u ovom današnjem obliku. Neki idu toliko daleko sa tvrdnjom kako su u Starom i Novom Zavetu pomešani istina i laž, te za krajnje poređenje  koriste isključivo Kur'an. No, kao vrhunac svojih tvrdnji navode da je Hristos (Isus a.s.) bio musliman, Božji poslanik, a […]

Da li je Isus Bog?

Ako je Isus Bog, onda sve druge tvrdnje o jednakosti ili čak nadmoćnosti postaju beznačajne. Ovo pitanje, više od svih drugih, treba da bude razjašnjeno, jer samo tako jasno možemo razlikovati vrednost Njegovih tvrdnji: »A Isus im odgovaraše: Otac moj dosle čini, i ja činim. I zato još više gledahu Jevreji da Ga ubiju što […]

Njiva je svijet

„I idući pokraj mora Galilejskoga vidje dva brata, Simona, koji se zove Petar, i Andriju brata njegova, gdje meću mreže u more, jer bjehu ribari. I reče im: hajdete zamnom, i učiniću vas lovcima ljudskim. A oni taj čas ostaviše mreže i za Njim otidoše. I otišavši odatle vidje druga dva brata, Jakova Zavedejeva, i […]

Poreklo Vidovdana

Stari Sloveni su verovali u vile rusalke. Većina vilinskih radnji, uključujući i vilinsko kolo, obavlja se noću i bez prisustva vatre. U vidovdanskom slučaju rusalke se preobražavaju u rusalje (žene koje o Duhovima padaju u zanos i “razgovaraju” s pokojnicima ). Ovaj, još stariji, neslovenski sloj uočljiviji je kad se ima na umu da je […]

Ikone: Crkva naspram Svetog Pisma

Ikone: Crkva naspram Svetog Pisma

Prema jednoj od definicija, Ikona (gr. εἰκών – slika, obraz, predstava) je slika na drvetu, platnu ili kamenu sa likom Isusa Hrista, Bogorodice, drugih svetitelja, anđela ili drugih događaja vezanih za istoriju crkve i Sveto pismo. Prisutne su u svim pravoslavnim hramovima, gde se postavljaju na ikonostase i zidove. Ikone se ugrađuju u razvijeni ikonostas […]

Misija u Božijim rukama

Često razgovaramo o misijskom djelu kao o radu zasnovanom na Božijem obećanju. Na više mjesta u Svetom pismu Bog obećava da će se njegova riječ širiti, odnosno da crkva ima svoj apostolat, svoje poslanje. Posebno mi na um pada jedno mjesto iz Knjige proroka Isaije (60:11): „I tvoja će vrata biti svagda otvorena, neće se […]

Crkva, narod posvećen redu i radu

Mnogi ljudi koji traže “svoju” crkvu imaju potpuno pogrešne prioritete. Neke ljude privlači određena crkva zbog ljepote zgrade. Druge više interesuje veličina zgrade. Ostale opet privlači istaknut muzički program ili propovjednik sa impresionirajućom pojavom ili posebnom sposobnošću govora. Neki ljudi traže crkvu gdje je uredno raspoređena služba. Zatim, postoje ljudi koje privlači crkva zbog svoje […]

Hrišćanska nacija i učeništvo

Vebsterov riječnik definiše hrišćanina kao “osobu koja ispovjeda vjeru u Isusa kao Hrista ili u religiju koja se zasniva na Isusovom učenju.” Iako je ovo dobar početak za razumjevanje toga šta je hrišćanin, kao i mnoge druge svijetovne definicije, i ova je nedovoljna da komunicira Biblijsku suštinu pojma hrišćanin. Riječ hrišćanin je korišćena najmanje tri […]

Dar života na krstu smrti

Isus je ušao u Getsimanski vrt sa svoja tri najbliža učenika i rekao im da se mole i straže da ne padnu u iskušenje. Tri puta se molio svome Ocu da Ga oslobodi od bolnog užasa smrti na krstu. Ipak, potčinjenost Očevoj volji bila je vrhovno načelo koje ga je vodilo na Njegovom putu prema […]