Da li je Isus Bog?

Ako je Isus Bog, onda sve druge tvrdnje o jednakosti ili čak nadmoćnosti postaju beznačajne. Ovo pitanje, više od svih drugih, treba da bude razjašnjeno, jer samo tako jasno možemo razlikovati vrednost Njegovih tvrdnji: »A Isus im odgovaraše: Otac moj dosle čini, i ja činim. I zato još više gledahu...

Continue reading

Njiva je svijet

„I idući pokraj mora Galilejskoga vidje dva brata, Simona, koji se zove Petar, i Andriju brata njegova, gdje meću mreže u more, jer bjehu ribari. I reče im: hajdete zamnom, i učiniću vas lovcima ljudskim. A oni taj čas ostaviše mreže i za Njim otidoše. I otišavši odatle vidje druga...

Continue reading

Poreklo Vidovdana

Stari Sloveni su verovali u vile rusalke. Većina vilinskih radnji, uključujući i vilinsko kolo, obavlja se noću i bez prisustva vatre. U vidovdanskom slučaju rusalke se preobražavaju u rusalje (žene koje o Duhovima padaju u zanos i “razgovaraju” s pokojnicima ). Ovaj, još stariji, neslovenski sloj uočljiviji je kad se...

Continue reading

Ikone: Crkva naspram Svetog Pisma

Prema jednoj od definicija, Ikona (gr. εἰκών – slika, obraz, predstava) je slika na drvetu, platnu ili kamenu sa likom Isusa Hrista, Bogorodice, drugih svetitelja, anđela ili drugih događaja vezanih za istoriju crkve i Sveto pismo. Prisutne su u svim pravoslavnim hramovima, gde se postavljaju na ikonostase i zidove. Ikone...

Continue reading

Misija u Božijim rukama

Često razgovaramo o misijskom djelu kao o radu zasnovanom na Božijem obećanju. Na više mjesta u Svetom pismu Bog obećava da će se njegova riječ širiti, odnosno da crkva ima svoj apostolat, svoje poslanje. Posebno mi na um pada jedno mjesto iz Knjige proroka Isaije (60:11): „I tvoja će vrata...

Continue reading