Naslovnica: КОПНЕЖОТ НА ВЕКОВИТЕ
Izdanja:PDF (Makedonski)
ISBN: 978-9989-659-57-7
Stranica: 784

Во срцето на секој човек постои копнеж за она што го нема. Овој копнеж во неговата природа го всадил милостивиот Бог. Затоа тој често е незадоволен со своите животни постигнувања, независно од нивната големина. Бог сака човекот да трага по највозвишеното добро за да ја открие вечната среќа на својата душа.

 

Сатаната со своето лукавство и со измама го изменил овој копнеж на човечкото срце. Луѓето ги навел да веруваат дека нивниот порив може да се уталожи со сетилни задоволства, со богатство, со удобност, со слава и моќ . Но милијарди луѓе, што ги завел тој, увидуваат дека сето тоа ја губи својата привлечност и во душата остава огромно незадоволство и подлабока празнина од онаа што ја чувствувале порано. Бог замислил овој порив, овој копнеж на човечкото срце, да се насочи кон Оној кој единствено може да го задоволи, ­ кон Исуса Христа, во кого можат да се исполнат сите наши копнежи.

Целта на оваа книга не е да ја прикаже хармонијата на Евангелијата или да даде механички, емпириски хронолошки редослед на важните настани и поуки од Исусовиот живот. Таа прикажува како од Божјето срце блика љубов која се открила во неговиот Син ­ Божја несебична, насфатлива, чудесна, милна, копнежлива љубов која ги прегрнува сите луѓе на оваа планета.

Objavljeno:
Žanrovi: